Inervacija

Autonomna: Simpatička inervacija polazi od Th11-12 kičmenog pršljena a parasimpatička iz S2-4 čineći pelvični pleksus od koga polazi kavernoyni ner koji ionerviše penis zajedno sa grnama pelvičnog pleksusa. Iz navedenog sledi da parasimpatička stimulacija izaziva erekciju; dok simpatička dovodi do ejakulacije i gubitka erekcije – omekšavanja penisa. Somatska: Somatosenzorne aferentne informacije putuju kroz dorzalni penilne i pudendalne nerve, ulaze u kičmenu moždinu na nivou S2-4 u Onufovo jedro; koje je centar za somatomotornu inervaciju ishiokavernoznog i bulbokavernoznog mišića penisa. Centri u mozgu: Regije u hipotalamusu (medijalna preoptička area i paraventrikularna jedra) su važni centri za seksulanu funkciju i erekciju.

Mehanizam erekcije

Neuroendokrini signali iz mozga, stvoreni pod uticajem audiovizualnih i taktilnih stimulusa, aktiviraju centre u kičmenoj moždini (Th11-12 i S2-4), koji se prenose preko kavernoznih nerava do erektilnog tkiva penisa- corpora cavernosa, uz aktivaciju veno-okluzivnog mehanizma pri čemu penis prolazi kroz sledeće faze:

0- Flakcidna faza: kavernozni mišić je kontrahovan, sinusi prazni i postoji minimalni aretrijski protok krvi

1- Latentna faza(punejnja penisa): povećan dotok krvi u penis usled dilatacije aretrija i aretriola; relaksacije kavernoznog glatkog mišića i otvaranja vaskularnih prostora, kada dolazi do elongacije penisa

2- Faza tumesecencije- dalnje povećanje intrakavernoznog pritiska uz formiranje erekcije

3- Faza pune erekcije-ekspanzija sinusoidnih prostora kavernoznog tela kojima se suprotstavlja omotač penisa- tunica albuginea, a na taj način se komprimuje splet venskih sudova smešeten odmah ispod omotača penisa, čime se sprečava odlivanje krvi i gubitak erekcije- veno-okluzivni mehanizam

4- Faza rigidne erekcije: maksimalna rigidna erekcija postiže se maksimalnim rastezanjem tunice albuginee uz kontrakciju ishiokavernoznih mišića

5- Faza detmesecenciej (smekšavanja): nakon orgazma i ejakulacije aktivacija simpatikusa dovodi do vazokonstrikcija dovodi do smekšavanja penisa: kontrakcijom glatkih mišića kavernoznog tela, smanjenjem dotoka aretrijske krvi i odlaženjem krvi iz penisa smanjenjem potiska na venske spletove

Gore navedeni proces možemo uprošćeno uporediti sa sledećom analogijom: zamislimo da je penis sunđer, da je krv voda i da je omotač penisa prijanjanjuća folija koju koristimo da zaštitimo hranu. Suvi sunđer u foliji je lak,mekan i lako se deformiše a kada bi ga dobro natopili vodom i uvijenog u foliju dobili bi nešto nalik na „pendrek“.

Da bi razumeli način delovanja lekova koji se koriste u lečenju impotencije trebalo bi da se osvrenemo i na to na koji način hemijskim putem dolazi do nastanka i gubitka erekcije:

 

orgazam-erekcija-i-ejakulacija-kod-muskaraca

 

Skraćenice:

  • ATP- adenozin trifosfat
  • Ca++ – kalcijum
  • cAMP- ciklični adenozin monofosfat
  • cGMP- ciklični guanozin monofosfat
  • GTP- guanozin trifosfat
  • PDE5- fosfodiesteraza tip 5
  • PGE1- prostaglandin E1
  • VIP- vazoaktivni intestinalni polipeptid

Sažetak:

NO, VIP i PGE1 dovode do smanjenja Ca++ u glatkim mišićima kavernoznog tela; što opert dovodi do njihove relaksacije i erekcije usled olakšanog dotoka krvi u njih. Sa druge strane NA(noradrenalin), endotelin-1 i PGF2 dovode do povećanja osetjivosti na kalcijum, samim tim i do kontrakcije glatke muskulature kavernoznog tela što posledično izaziva gubitak erekcije.

Ejakulacija:

Nakon taktilne stimulacije glansa penisa (manualne, oralne, vaginalne, analne) senzorne informacije se prenose preko pudendalnog nerva do lumbalnih simpatičkuh jedara; odakle eferentni signali putem hipogastričnog nerva dovode do kontrakcija: glatkih mišića epididima, vas deferensa i sekretornih žlezda, pokrećući spermatozoide i sekret u prostatičnu uretru. Simultano dolazi do zatvaranja unutrašnjeg i relaksacije spoljašnjeg uretralnog sfinktera, praćeno izbacivanjem sperme u bulbarnu uretru, i sšrečavanjem prolaska u bešiku. Ritmička kontrakcija bulbokavernoznog mišića koji inervišu somatomotorna vlakna dovodi do izbacivanja ejakulata iz uretre. Tokom ejakulacije prvo se izbacuje alkalni prostatični sekret, praćen spermatozoidima i na kraju sekret semenih vezikula.

2014 © Sva prava zadržana - UROLOGIJA 2016

email na koji možete pisati       info@urolog.rs